NO

Baltimore 1 ^Toronto 9 (FINAL)

View Game Info